MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals)

El Mapa d’instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) és l’eina que preveu el PIEC (Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya), que permet als municipis determinar les seves necessitats i complementar les establertes com a bàsiques per a tota Catalunya. Per això, la seva formulació ha de contemplar uns mínims homogenis per a tots els municipis, però sense oblidar que es tracta d’un instrument de planificació municipal que ha de ser útil, en  primer lloc, al propi municipi i, per tant, adaptar-se a les seves circumstancies i als objectius de la seva política esportiva.